preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
e-škole
Zbor
Fakultativna
Dodatna
Hej, i ja sam tu

Pratite nas na facebook

vijesti

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi Obavijest o terminima razgovora za radno mjesto spremača/ice:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 23. 9. 2021. 13:42

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

U privitku možete vidjeti tekst natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 10. 9. 2021. 15:18

Odluka o imenovanju ravnatelja Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 9. 7. 2021. 12:13

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja nalazi se u privitku:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 7. 5. 2021. 16:01

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA - NJEMAČKI JEZIK Vijest ima dokument u privitku

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika nalazi se u priloženom dokumentu.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 4. 3. 2021. 12:17

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE NJEMAČKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi obavijest vezana za natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 3. 2. 2021. 09:09

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., 68/18.,98/19, i 64/20.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • nastavnik/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 1.2.2021. odnosno do povratka odsutne radnice 

Uvjeti :

- opći uvjeti o zasnivanju radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu i

- posebni uvjeti  prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,  kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je  priložiti:

- životopis,

 -dokaz o stečenoj stručnoj  spremi (diploma) ,

 -dokaz o državljanstvu ,

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih   djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaja   

- potvrdu ili elektronski zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu.

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora , odabrani kandidat će dostaviti na uvidi izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Sesvete.

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata provest će  selekcijski postupak u obliku razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefina/mobitela.

Smatrat će se , da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Gimnazija Sesvete obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završenog natječajnog postupka na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete. www.gimnazija.sesvete.skole.hr

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Gimnazija Sesvete zadržava pravo izvršiti provjeru vjerodostojnosti isprave o stečenom obrazovanju.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati poštom na adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete , s naznakom  „Natječaj za radno mjesto“

Natječaj vrijedi od 7.10  do . 15.10.2020.

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković,prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 7. 10. 2020. 13:34

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA TERENSKU NASTAVU U ITALIJI Vijest ima dokument u privitku

Na sastanku Povjerenstva za organizaciju terenske nastave u Italiji koji je održan 10. veljače 2020. godine odlučeno je da se 3 agencije sa svojim ponudama predstave roditeljima na roditeljskim sastancima koji će se održati u prostorijama škole u četvrtak 20. veljače 2020. godine.

U privitku se nalazi tablica sa terminima sastanaka:

 

                                                             Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 11. 2. 2020. 11:34

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU šk. god. 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

Na sastanku Povjerenstva za organizaciju školske ekskurzije koji je održan 3. veljače 2020. godine odlučeno je da se 3 agencije sa svojim ponudama predstave roditeljima na roditeljskim sastancima koji će se održati u prostorijama škole u utorak 11. veljače 2020. godine.

U privitku se nalazi tablica sa terminima sastanaka:

 

                                                             Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 4. 2. 2020. 11:56

POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE U ITALIJI Vijest ima dokument u privitku

Poziv za organizaciju terenske nastave u Italiji nalazi se u privitku:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 23. 1. 2020. 14:37

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Obrazac Poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave nalazi se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 16. 1. 2020. 09:14

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POSLOVE RADNOG MJESTA NASTAVNIKA TZK-a Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi obavijest sudionicima natječaja za poslove nastavnika TZK-a

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 30. 12. 2019. 11:16

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA TZK-a

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno do povratka odsutne radnice

     Uvjeti :

- opći uvjeti o zasnivanju radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu

- posebni uvjeti  prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17i 68/18.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,  kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je  priložiti:

- životopis,

 -dokaz o stečenoj stručnoj  spremi (diploma) ,

 -dokaz o državljanstvu ,

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih   djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci   

- potvrdu ili elektronski zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu.

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora , odabrani kandidat će dostaviti na uvidi izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Sesvete.

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata provest će  selekcijski postupak u obliku razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se , da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Gimnazija Sesvete obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završenog natječajnog postupka na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete. www.gimnazija.sesvete.skole.hr

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

 

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati poštom na adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete , s naznakom  „Natječaj za radno mjesto“

 

Natječaj vrijedi od 28.11. do 6.12.2019.

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 28. 11. 2019. 09:31

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 31. 10. 2019. 14:30

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA TERENSKU NASTAVU

GIMNAZIJA SESVETE

BISTRIČKA 7, SESVETE

Klasa: 602-02/19-07/183

Ur. broj: 251-116-19-05

Sesvete, 30. listopada 2019.

 

 

PREDMET:   Odluka o poništenju Javnog poziva za

            prikupljanje ponuda za organizaciju

            terenske nastave u Beč – Prag

 

Gimnazija Sesvete poništava Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju terenske nastave u Beč i Prag učenika četvrtih razreda objavljen na web stranici škole dana 10. listopada 2019. godine zbog prigovora na nepoštivanje članka 13. Pravilnika o organizaciji izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

Predsjednica Povjerenstva: Draženka Čutura, prof.

Ravnatelj Gimnazije Sesvete: Slavko Ivanković, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 30. 10. 2019. 11:34

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA TERENSKU NASTAVU BEČ - PRAG Vijest ima dokument u privitku

GIMNAZIJA SESVETE

BISTRIČKA 7, SESVETE

Klasa: 602-03/19-07/181

Ur. broj: 251-116-19-05

Sesvete, 28. listopada 2019.

 

 

PREDMET: Popis odabranih ponuda za

                       terensku nastavu u Beč – Prag

 

Na sastanku Povjerenstva za provedbu realizacije terenske nastave Beč – Prag održanog 28. listopada 2019. godine u 14.10 sati u prostorijama škole odabrane su ponude za predstavljanje na roditeljskim sastancima:

 1. GALILEO TRAVEL
 2. AUTOTURIST PARK d.o.o.
 3. SPERANZA d.o.o.

 

U privitku se nalaze termini roditeljskih sastanaka.

 

Povjerenstvo

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 29. 10. 2019. 10:23

POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE BEČ - PRAG Vijest ima dokument u privitku

Obrazac Poziva za organizaciju terenske nastave

Beč - Prag nalazi se u privitku:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 10. 10. 2019. 14:43

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i  Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019.(Službeni glasnik Grada Zagreba  28/18.)  Gimnazija Sesvete , Bistrička 7 , Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za                    

 1. pomoćnika u nastavi – 1 izvršitelj , na određeno nepuno radno vrijeme – 35  sati tjedno do  kraja nastavne godine 2019./2020. (17.6.2020.)

      Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti

-životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 - dokaz o državljanstvu (preslika)

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,ne starije od 6 mjeseci (preslika)

- presliku dokaza o završenom osposobljavanju i stečenoj djelomičnoj kvalifikaciji

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanje ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid orginale dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidati koji mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sesvete , po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja. O terminu provođenja razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete.(http://www.gimnazija-sesvete.skole.hr/

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete.

 

Natječaj vrijedi od 3.10. do 11.10. 2019.

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković,prof.

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 3. 10. 2019. 10:19

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA Vijest ima dokument u privitku

Školski odbor Gimnazije Sesvete, Bistrička 7, Sesvete raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

U privitku se nalazi tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i Prilog: Ponuda/Prijava na javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 25. 8. 2019. 08:48

Obavijest sudionicima natječaja za radno mjesto: voditelj računovodstva Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 1. 7. 2019. 13:22

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA Vijest ima dokument u privitku

Školski odbor Gimnazije Sesvete, Bistrička 7, Sesvete raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

U privitku se nalazi tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i Prilog: Ponuda/Prijava na javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 6. 6. 2019. 08:53

Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

voditelj računovodstva – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 ,152/14, 7/17, i 68/18), kandidati trebaju imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja

-završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, poslijediplomski specijalistički studij ekonomije  ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema  ekonomske struke – računovodstvenog smjera prema ranijim propisima.

 Uz  prijavu na natječaj kandidati/tkinje trebaju priložiti zamolbu , životopis, dokaz o stručnoj  spremi (diploma) , ispravu o državljanstvu ,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseca ( preslika ), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa .

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Rok za podnošenje  prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sesvete , po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja. O terminu provođenja razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete.(http://www.gimnazija-sesvete.skole.hr/

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete.

Natječaj vrijedi od  28.5. do 5.6. 2019.

                                                                                        Ravnatelj:

                                                                               Slavko Ivanković, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 28. 5. 2019. 09:04

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za poslove radnog mjesta - nastavnika informatike Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta - nastavnika informatike.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 22. 5. 2019. 11:35

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA INFORMATIKE

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.) Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

nastavnik/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

Uvjeti : prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17i 68/18.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

Uz  prijavu na natječaj kandidati/tkinje trebaju priložiti zamolbu , životopis, dokaz o stručnoj  spremi (diploma) , ispravu o državljanstvu , uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca ( preslika )

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat  će dostaviti na uvid izvornike  dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Selekcijski postupak s kandidatima provest će  povjerenstvo .

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete.

Natječaj vrijedi od 17.4. do 25.4.2019.

                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                      Slavko Ivanković, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 17. 4. 2019. 09:29

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA TERENSKU NASTAVU U ITALIJU Vijest ima dokument u privitku

GIMNAZIJA SESVETE

BISTRIČKA 7, SESVETE

Klasa: 602-03/19-07/62

Ur. broj: 251-116-19-05

Sesvete, 25. ožujka 2019.

 

PREDMET:     Popis odabranih ponuda za

                           terensku nastavu u Italiju u

               školskoj godini 2018./2019.

 

Na sjednici Povjerenstva za odabir pristiglih ponuda na javni poziv 1./2019. održanoj 25. ožujka 2019. godine, a na temelju članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti odabrane su tri ponude potencijalnih davatelja usluga:

 

 1. ADRIATICUM TRAVEL
 2. SPERANZA, ZAGREB
 3. ZEATOURS, PULA

 

U privitku se nalaze termini roditeljskih sastanaka.

 

Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 25. 3. 2019. 15:15

POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE U ITALIJI Vijest ima dokument u privitku

Obrazac Poziva za organizaciju terenske nastave u Italiji nalazi se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 11. 3. 2019. 15:06
» Arhiva naših vijesti    
 


Natječaj za radna mjesta

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE,BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14 i 7/17.),   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete  raspisuje.

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

NASTAVNIKA MATEMATIKE – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme na neodređeno                                                           

NASTAVNIKA POVIJESTI -1 izvršitelj na puno radno vrijeme na određen do povratka radnika a najduže do 31.8.2017.

Uvjeti : Sukladno članku 105. i 106, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12, i 126/12-pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.i 7/17.) 

 Uz  pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-domovnicu (preslika)

-uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju    u osnovnoj i srednjoj školi ne starije           od 6 mjeseci ( preslika)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava je  osam dana od objave natječaja.

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360 Sesvete

Natječaj vrijedi od 8.6. do 16.6.2017.

Natječaj za radno mjesto

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE,BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14 i 07/17.),   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete  raspisuje,

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme na određeno do povratka radnice a najduže do 12.4.2018.        

Uvjeti : Sukladno članku 105. i 106, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12, i 126/12-pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.i 07/17.) 

 Uz  pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-domovnicu (preslika)

-uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju    u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci ( preslika)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava je  osam dana od objave natječaja.

 

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360 Sesvete

 

Natječaj vrijedi od  18.5. do 26.5.2017.

ODLUKA

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

KLASA: 602-03/17-05/4

URBROJ: 251-116-17-07

Sesvete, 9.svibnja 2017.

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,  152/14 i 7/17.) članka 38. - 42. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) te članka 56. Statuta Gimnazije Sesvete na sjednici održanoj 9. svibnja 2017. godine Školski odbor Gimnazije Sesvete uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja  donio je

                                                           ODLUKA 

                       O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

 

 

SLAVKO IVANKOVIĆ, profesor fizike s tehničkim obrazovanjem imenuje se ravnateljem Gimnazije Sesvete na vrijeme od pet godina s danom 04. srpnja 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Školski odbor Gimnazije Sesvete raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole.

Natječaj je objavljen 30. ožujka 2017. godine u dnevnom listu „24 sata“ i na mrežnim stranicama Škole.

U skladu s člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora radnika Škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela u postupku izbora i imenovanja ravnatelja.

Članovi Školskog odbora javnim glasovanjem jednoglasno su u skladu s člankom 127. točka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na sjednici održanoj 13. travnja 2017. za ravnatelja škole izabrali Slavka Ivankovića.

Sukladno članku 127. stavcima 4. i 5. ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. travnja 2017. dostavljena je dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti prije imenovanja.

 

Prethodna suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja nije uskraćena do dana 4. svibnja 2017. godine te se sukladno članku 127. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi smatra se da je suglasnost dana.

 

Nakon dobivene suglasnosti  Školski odbor je održao sjednicu na kojoj je odlučeno o imenovanju izabranog kandidata za ravnatelja.  Javnim glasovanjem jednoglasno je  kandidat Slavko Ivanković, prof. imenovan ravnateljem škole.

 

S imenovanim ravnateljem predsjednica Školskog odbora ovlaštena je sklopiti ugovor o radu prema članku 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat na ovaj natječaj ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti o izboru i imenovanju ravnatelja zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu u Sesvetama.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Sonja Batinić , prof.

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Slavku Ivankoviću -ovdje
 2. Pismohrani, ovdje

 

 

 

 

 

Poziv za organizaciju višednevne izvanuč.nastave
Natječaj

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE , BISTRIČKA 7

Klasa: 602-03/17-09/3

Ur.broj:257-116-17-07

 

 

Na temelj u članka 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08 ,86/09,92/10, 105/10 , 90/11, 16/12, 126/12 ,94/13, 152/14, i 7/17.) te članka 57. Statuta Gimnazije Sesvete Školski odbor  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje  ravnatelja /ravnateljice škole

  Za ravnatelja / ravnateljicu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/ravnateljicu , a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomsk i  diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij  
 1. uvjete propisane člankom106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno obrazovnim poslovima u školskim ustanovama 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenu presliku)

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 • potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o stažu osiguranja
 • domovnicu
 • životopis

 

Ravnatelj /ravnateljica se imenuje na  5 godina

 

Rok za podnošenje prijave kandidata je  8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole :

Gimnazija Sesvete

Bistrička 7, 10360 Sesvete ,

 s naznakom „ Natječaj za  ravnatelja/ravnateljicu - ne otvarati „

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku  od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave

 

 

 

Natječaj objavljen 30.03.2017.

 

 

Natječaj za radno mjesto

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE,BISTRIČKA 7

 

 

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14 i 7/17.),   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

  za radna mjesta

 

 

NASTAVNIKA MATEMATIKE – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme na određeno do 31.8.2017.

                       

NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE -1 izvršitelj na određeno vrijeme

-29 sati ukupnog radnog vremena  ( u nastavi 16 sati) do povratka radnice

-11 sati ukupnog radnog vremena ( u nastavi 6 sati) do 31.8.2017.

 

 

Uvjeti : Sukladno članku 105. i 106, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12, i 126/12-pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.i 7/17.) 

 Uz  pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-domovnicu (preslika)

-uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju    u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci ( preslika)

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za primanje prijava je  osam dana od objave natječaja.

 

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360 Sesvete

 

Natječaj vrijedi od 17.2. do 25.2.2017.

Poziv za organizaciju višednevne izvanuč.nastavr
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (Narodne novine broj:125/11.)  i članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora ( Službeni glasnik Grada Zagreba  10/12.) Školski odbor Gimnazije Sesvete, Bistrička 7, Sesvete, raspisuje 

                                  

                                                          JAVNI  NATJEČAJ

                                          za davanje u zakup poslovnog prostora

 

1.Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju sportske dvorane  Gimnazije Sesvete na adresi Bistrička 7, Sesvete ukupne površine 70,47 m2.

 

2.Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti-zdravljak

Prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Budući zakupnik dužan je, uz suglasnost zakupodavca, isti prostor urediti i privesti svrsi o svom trošku, u skladu s pravilima struke koja omogućava obavljanje ugostiteljske djelatnosti i to u roku od 3 mjeseca od potpisivanja ugovora o zakupu, a bez prava na povrat uloženih sredstava.

Zakupnik je obvezan sam ishoditi minimalna tehničke uvjete .

Za vrijeme uređenja poslovnog prostora da bi se priveo namjeni u trajanju do 3 mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu.

 

Zakupnik će pružati ugostiteljske usluge jednostavnih jela kako ih definiraju pozitivni propisi o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

3.Početna cijena ponuđenog poslovnog prostora iznosi­  2.500,00 kn mjesečno bez PDV-a.

 

4.U cijenu zakupnine nisu uračunati potrošnja vode,struje ,troškovi odvoza smeća, telefona i grijanja.

Zakupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze,doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima.

 

5.Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne cijene zakupnine (7.500,00 kn)

 Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

 

6.Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici te pravne osobe  registrirane u Republici Hrvatskoj ,odnosno s registriranom podružnicom u Hrvatskoj

 

7.Pismena ponuda mora sadržavati :

-naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe ), odnosno ime prezime,  adresa i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe ),

-obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost  koja se oglašava;

-brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

-dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu  početne mjesečne zakupnine.

-Jamčevina se uplaćuje na  žiro račun Škole , broj HR 41239000-1100022201 kod Poštanske banke

-poziv na  broj: OIB  69909107858

-broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke za povrat jamčevine

-original  ili ovjeren preslik : BON-a 2 ili SOL-a 2 podaci o solventnosti ( samo za pravne osobe) ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja ;

-izvornik ili  ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od strane nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana

-ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba

-izjavu ponuditelja da je upoznat sa stanjem prostora,

-izjavu ponuditelja da će prostor privesti namjeni i svrsi o svom trošku

--izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora o zakupu izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu svojim poslovanjem u iznosu

12 mjesečnih zakupnina.      

      

8.Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja

sadrži najviši iznos zakupnine.

 

9.Ako dva ili više natjecatelja ponude istu  najvišu zakupninu  Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora  ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

 

10.Pravo  prvenstva na natječaju imaju osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja  i z

domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br.174/04, 92/05,

2/07,107/07,65/09,137/09.146/10, 55/11 i 140/12 i 19/13-pročišćeni tekst) ukoliko

ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

 

Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti :

-original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju ne stariju od 6 mjeseci, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ne stariju od 6 mjeseci i ovjerenu izjavu ne stariju od 6 mjeseci  da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvario to pravo.

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava  prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može ostvariti samo jednokratno.

11. Pravo prvenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u zakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ako se na pravo prvenstva za poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 10. i iz ove točke Natječaja, prednost imaju osobe iz točke 10.     

12.Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg  dana nakon objave natječaja.

Pismene ponude sa svim prilozima treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u  Školu (tajništvo) na adresu: Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 ,10360 Sesvete  u zatvorenoj omotnici s naznakom : „ponuda za zakup poslovnog prostora ne otvarati“

13. Neće se razmatrati ponude:

Fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare;

 - fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

 - pravnih osoba koje nisu solventne;

 - fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

14. Gimnazija Sesvete zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i za to nije dužna davati nikakvo obrazloženje, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali  pri sastavljanju ponuda.      

15.   Otvaranje ponuda obavit će se 14. prosinca 2016. u 13,00 sati u Školi , a dopuštena je nazočnost natjecatelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

16. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.                                                                                                                                                 

 Povrat jamčevine natjecateljima  koji ne uspiju na natječaju bit će u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru  najpovoljnijeg  natjecatelja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

17.O izboru ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana

od dana  odabira  najpovoljnijeg ponuditelja. Na zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelj

svi  sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave na adresu

Škole, Gimnazija Sesvete, Bistrička 7,Sesvete.

 

18.Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti

zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

19.Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog

bilježnika.

 

 

     Pregled poslovnog prostora se može obaviti svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja natječaja uz prethodnu najavu na e-mail adresu : gimnazija.sesvete@zg.t-com.hr ili na broj telefona 2002-466.

 

 

 

Natječaj vrijedi od  30.11.2016.  do 8.12.2016.                                                      

 

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Temeljem članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13i 152/14.) Gimnazija Sesvete , Bistrička 7,Sesvete raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

 Stručnog suradnika-knjižničara  m/ž – 1 izvršitelj,  puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN.br.87/08.,/86/09/.,105/10.,90/11.,86/12.,126/12., i 94/13.i 152/14).

- U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi , potvrdu o nekažnjavanju sukladno odredbama članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, dokaz  o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis  ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi  (HZZ i HZMO)

ROK za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:Gimnazija Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

Datum objave natječaja 7.10.2016.

 

Natječaj za radno mjesto

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE,BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14),   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete  raspisuje

                                          NATJEČAJ

   za radno mjesto

 

 

NASTAVNIKA FIZIKE – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme  na određeno do  povratka privremeno nenazočne radnice

                                              

Uvjeti : Sukladno članku 105. i 106, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12, i 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.i 152/14.) 

 Uz  pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-domovnicu (preslika)

-uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju    u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci ( preslika)

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za primanje prijava je  osam dana od objave natječaja.

 

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360 Sesvete

 

Natječaj vrijedi od 3.5. do 11.5.2016.

Poziv za organizaciju višednevne izvanuč. nastave
Poziv za organizaciju višednevne izvanuč. nastave
Natječaj

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE,BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14),   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete  raspisuje

 

NATJEČAJ

    za radna mjesta

 

NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme  29 sati ukupnog radnog vremena na određeno do  povratka privremeno nenazočne radnice

                                              

Uvjeti : Sukladno članku 105. i 106, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12, i 126/12-pročišćeni tekst i 94/13.i 152/14.) 

 Uz  pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika)

- domovnicu (preslika)

- uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju    u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci ( preslika)

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za primanje prijava je  osam dana od objave natječaja.

 

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360 Sesvete

 

Natječaj vrijedi od 17.2. do 25.2. 2016.

Poziv za organizaciju višednevne izvanuč. nastave
Poziv za organizaciju višednevne izvanuč. nastave
Poziv za organizaciju višednevne izvanuč. nastave
vijesti

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi Obavijest o terminima razgovora za radno mjesto spremača/ice:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 23. 9. 2021. 13:42

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

U privitku možete vidjeti tekst natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 10. 9. 2021. 15:18

Odluka o imenovanju ravnatelja Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 9. 7. 2021. 12:13

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja nalazi se u privitku:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 7. 5. 2021. 16:01

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA - NJEMAČKI JEZIK Vijest ima dokument u privitku

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika nalazi se u priloženom dokumentu.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 4. 3. 2021. 12:17

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE NJEMAČKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi obavijest vezana za natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 3. 2. 2021. 09:09

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., 68/18.,98/19, i 64/20.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • nastavnik/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 1.2.2021. odnosno do povratka odsutne radnice 

Uvjeti :

- opći uvjeti o zasnivanju radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu i

- posebni uvjeti  prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,  kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je  priložiti:

- životopis,

 -dokaz o stečenoj stručnoj  spremi (diploma) ,

 -dokaz o državljanstvu ,

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih   djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaja   

- potvrdu ili elektronski zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu.

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora , odabrani kandidat će dostaviti na uvidi izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Sesvete.

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata provest će  selekcijski postupak u obliku razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefina/mobitela.

Smatrat će se , da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Gimnazija Sesvete obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završenog natječajnog postupka na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete. www.gimnazija.sesvete.skole.hr

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Gimnazija Sesvete zadržava pravo izvršiti provjeru vjerodostojnosti isprave o stečenom obrazovanju.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati poštom na adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete , s naznakom  „Natječaj za radno mjesto“

Natječaj vrijedi od 7.10  do . 15.10.2020.

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković,prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 7. 10. 2020. 13:34

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA TERENSKU NASTAVU U ITALIJI Vijest ima dokument u privitku

Na sastanku Povjerenstva za organizaciju terenske nastave u Italiji koji je održan 10. veljače 2020. godine odlučeno je da se 3 agencije sa svojim ponudama predstave roditeljima na roditeljskim sastancima koji će se održati u prostorijama škole u četvrtak 20. veljače 2020. godine.

U privitku se nalazi tablica sa terminima sastanaka:

 

                                                             Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 11. 2. 2020. 11:34

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU šk. god. 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

Na sastanku Povjerenstva za organizaciju školske ekskurzije koji je održan 3. veljače 2020. godine odlučeno je da se 3 agencije sa svojim ponudama predstave roditeljima na roditeljskim sastancima koji će se održati u prostorijama škole u utorak 11. veljače 2020. godine.

U privitku se nalazi tablica sa terminima sastanaka:

 

                                                             Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 4. 2. 2020. 11:56

POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE U ITALIJI Vijest ima dokument u privitku

Poziv za organizaciju terenske nastave u Italiji nalazi se u privitku:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 23. 1. 2020. 14:37

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Obrazac Poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave nalazi se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 16. 1. 2020. 09:14

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POSLOVE RADNOG MJESTA NASTAVNIKA TZK-a Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi obavijest sudionicima natječaja za poslove nastavnika TZK-a

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 30. 12. 2019. 11:16

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA TZK-a

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno do povratka odsutne radnice

     Uvjeti :

- opći uvjeti o zasnivanju radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu

- posebni uvjeti  prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17i 68/18.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,  kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je  priložiti:

- životopis,

 -dokaz o stečenoj stručnoj  spremi (diploma) ,

 -dokaz o državljanstvu ,

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih   djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci   

- potvrdu ili elektronski zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu.

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora , odabrani kandidat će dostaviti na uvidi izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Sesvete.

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata provest će  selekcijski postupak u obliku razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se , da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Gimnazija Sesvete obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završenog natječajnog postupka na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete. www.gimnazija.sesvete.skole.hr

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

 

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati poštom na adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete , s naznakom  „Natječaj za radno mjesto“

 

Natječaj vrijedi od 28.11. do 6.12.2019.

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 28. 11. 2019. 09:31

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 31. 10. 2019. 14:30

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA TERENSKU NASTAVU

GIMNAZIJA SESVETE

BISTRIČKA 7, SESVETE

Klasa: 602-02/19-07/183

Ur. broj: 251-116-19-05

Sesvete, 30. listopada 2019.

 

 

PREDMET:   Odluka o poništenju Javnog poziva za

            prikupljanje ponuda za organizaciju

            terenske nastave u Beč – Prag

 

Gimnazija Sesvete poništava Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju terenske nastave u Beč i Prag učenika četvrtih razreda objavljen na web stranici škole dana 10. listopada 2019. godine zbog prigovora na nepoštivanje članka 13. Pravilnika o organizaciji izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

Predsjednica Povjerenstva: Draženka Čutura, prof.

Ravnatelj Gimnazije Sesvete: Slavko Ivanković, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 30. 10. 2019. 11:34

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA TERENSKU NASTAVU BEČ - PRAG Vijest ima dokument u privitku

GIMNAZIJA SESVETE

BISTRIČKA 7, SESVETE

Klasa: 602-03/19-07/181

Ur. broj: 251-116-19-05

Sesvete, 28. listopada 2019.

 

 

PREDMET: Popis odabranih ponuda za

                       terensku nastavu u Beč – Prag

 

Na sastanku Povjerenstva za provedbu realizacije terenske nastave Beč – Prag održanog 28. listopada 2019. godine u 14.10 sati u prostorijama škole odabrane su ponude za predstavljanje na roditeljskim sastancima:

 1. GALILEO TRAVEL
 2. AUTOTURIST PARK d.o.o.
 3. SPERANZA d.o.o.

 

U privitku se nalaze termini roditeljskih sastanaka.

 

Povjerenstvo

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 29. 10. 2019. 10:23

POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE BEČ - PRAG Vijest ima dokument u privitku

Obrazac Poziva za organizaciju terenske nastave

Beč - Prag nalazi se u privitku:

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 10. 10. 2019. 14:43

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i  Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019.(Službeni glasnik Grada Zagreba  28/18.)  Gimnazija Sesvete , Bistrička 7 , Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za                    

 1. pomoćnika u nastavi – 1 izvršitelj , na određeno nepuno radno vrijeme – 35  sati tjedno do  kraja nastavne godine 2019./2020. (17.6.2020.)

      Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti

-životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 - dokaz o državljanstvu (preslika)

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,ne starije od 6 mjeseci (preslika)

- presliku dokaza o završenom osposobljavanju i stečenoj djelomičnoj kvalifikaciji

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanje ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid orginale dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidati koji mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sesvete , po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja. O terminu provođenja razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete.(http://www.gimnazija-sesvete.skole.hr/

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete.

 

Natječaj vrijedi od 3.10. do 11.10. 2019.

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković,prof.

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 3. 10. 2019. 10:19

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA Vijest ima dokument u privitku

Školski odbor Gimnazije Sesvete, Bistrička 7, Sesvete raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

U privitku se nalazi tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i Prilog: Ponuda/Prijava na javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 25. 8. 2019. 08:48

Obavijest sudionicima natječaja za radno mjesto: voditelj računovodstva Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 1. 7. 2019. 13:22

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA Vijest ima dokument u privitku

Školski odbor Gimnazije Sesvete, Bistrička 7, Sesvete raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

U privitku se nalazi tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i Prilog: Ponuda/Prijava na javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 6. 6. 2019. 08:53

Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

voditelj računovodstva – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 ,152/14, 7/17, i 68/18), kandidati trebaju imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja

-završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, poslijediplomski specijalistički studij ekonomije  ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema  ekonomske struke – računovodstvenog smjera prema ranijim propisima.

 Uz  prijavu na natječaj kandidati/tkinje trebaju priložiti zamolbu , životopis, dokaz o stručnoj  spremi (diploma) , ispravu o državljanstvu ,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseca ( preslika ), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa .

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Rok za podnošenje  prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sesvete , po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja. O terminu provođenja razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete.(http://www.gimnazija-sesvete.skole.hr/

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete.

Natječaj vrijedi od  28.5. do 5.6. 2019.

                                                                                        Ravnatelj:

                                                                               Slavko Ivanković, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 28. 5. 2019. 09:04

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za poslove radnog mjesta - nastavnika informatike Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta - nastavnika informatike.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 22. 5. 2019. 11:35

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA INFORMATIKE

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.) Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

nastavnik/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

Uvjeti : prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17i 68/18.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

Uz  prijavu na natječaj kandidati/tkinje trebaju priložiti zamolbu , životopis, dokaz o stručnoj  spremi (diploma) , ispravu o državljanstvu , uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca ( preslika )

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat  će dostaviti na uvid izvornike  dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Selekcijski postupak s kandidatima provest će  povjerenstvo .

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati na  adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete.

Natječaj vrijedi od 17.4. do 25.4.2019.

                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                      Slavko Ivanković, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 17. 4. 2019. 09:29

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA TERENSKU NASTAVU U ITALIJU Vijest ima dokument u privitku

GIMNAZIJA SESVETE

BISTRIČKA 7, SESVETE

Klasa: 602-03/19-07/62

Ur. broj: 251-116-19-05

Sesvete, 25. ožujka 2019.

 

PREDMET:     Popis odabranih ponuda za

                           terensku nastavu u Italiju u

               školskoj godini 2018./2019.

 

Na sjednici Povjerenstva za odabir pristiglih ponuda na javni poziv 1./2019. održanoj 25. ožujka 2019. godine, a na temelju članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti odabrane su tri ponude potencijalnih davatelja usluga:

 

 1. ADRIATICUM TRAVEL
 2. SPERANZA, ZAGREB
 3. ZEATOURS, PULA

 

U privitku se nalaze termini roditeljskih sastanaka.

 

Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 25. 3. 2019. 15:15

POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE U ITALIJI Vijest ima dokument u privitku

Obrazac Poziva za organizaciju terenske nastave u Italiji nalazi se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Kontek  datum: 11. 3. 2019. 15:06
» Arhiva naših vijesti    
 


 

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13i 152/14.) Gimnazija Sesvete , Bistrička 7,Sesvete raspisuje

                                                                                                            

                                                    NATJEČAJ

                                ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  ZA RAD

                                   BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

Nastavnika sociologije  m/ž – 1 izvršitelj,  puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN.br.87/08.,/86/09/.,105/10.,90/11.,86/12.,126/12., i 94/13.i 152/14).

- U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi , potvrdu o nekažnjavanju sukladno odredbama članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN.br.87/08.,/86/09/.,105/10.,90/11.,86/12.,126/12., i 94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci, dokaz  o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis  ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi  (HZZ i HZMO)

ROK za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

Gimnazija Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviještni pisanim putem.

Datum objave natječaja 22.1.2015.

                                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                                 Slavko Ivanković,prof.

 

 

 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) Gimnazija Sesvete raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

1.      Nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture  m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13)

- U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

ROK za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 11.12.2014. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU: Gimnazija Sesvete, Bistrička 7, 10360Sesvete, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni.

Poziv za organizaciju jednodnevne izvanuč. nastave

 

U prilogu možete preuzeti obrazac poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

 

U privitku možete vidjeti odluku Povjerenstva o odabiru agencije za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave.

BIO SIGURNOST


 

KULTURA TURIZMA 2020.

 

  


Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

TražilicaOglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

 

Školska ambulanta Dubrava

Aleja lipa 1H


Nadležna liječnica za Gimnaziju Sesvete: dr. Ljiljana Josipović

Medicinska sestra: Antonija Čaćko

Parnim datumom prije podne / Neparnim datumom poslije podne

tel.: 2917-711

 
preskoči na navigaciju